Privacy Policy

Цей документ діє з 01 вересня 2022 року.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Загальні положення

1.1. Метою Політики конфіденційності Pricer24 (далі — Політика конфіденційності) є надання Суб’єкту даних інформації про мету, правову основу, обсяг, умови обробки, заходи захисту, які здійснює Pricer24 (надалі — Pricer24), а також про права Суб’єкта даних стосовно обробки Персональних даних. Додаткова інформація щодо обробки Персональних даних може бути включена до договорів та інших документів, а також розміщена на веб-сайті Pricer24.

1.2. Ця Політика конфіденційності поширюється на Pricer24 та є обов’язковою для виконання працівниками та субпідрядниками підприємства, які мають доступ до Персональних даних та (або) обробляють Персональні дані.

1.3. Політика конфіденційності розроблена відповідно до законодавства України та Європейського Союзу, а саме відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC; Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28 січня 1981 року, ратифікованої Україною 06 липня 2010 року; Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01 червня 2010 року зі змінами та доповненнями; Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 1/02-14 від 08 січня 2014 року, а також відповідно до ст. 13 розділ 1 розділ 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо використання персональних даних і про вільний доступ до таких даних і використання послуг 95/46 /EC (Загальний регламент щодо захисту даних) (Законодавчий журнал EU.L.2016.119.1),.

1.4. Pricer24 піклується про конфіденційність Суб’єктів даних та захист Персональних даних, дотримуючись прав Суб’єктів даних на законність обробки Персональних даних відповідно до чинних нормативно-правових актів.

1.5. Pricer24 вживає відповідних технічних та організаційних заходів для захисту Персональних даних від несанкціонованого доступу, незаконного розкриття, випадкової втрати, зміни, знищення або будь-якої іншої незаконної обробки.

1.6. Персональні дані отримуються безпосередньо від Суб’єкта даних та від послуг, які використовує Суб’єкт даних (наприклад, у Системі), а також із зовнішніх джерел (наприклад, публічні реєстри або бази даних) або інших осіб (наприклад, юридичної особи, яку представляє Суб’єкт даних, або працівника, посадової особи, бенефіціарного власника юридичної особи). Pricer24 може записувати телефонні розмови (за умови отримання попередньої згоди Суб’єкта даних), здійснювати відео та/або аудіо, фотографування на будь-яких заходах, організованих та/або проведених Pricer24 (за умови отримання згоди Суб’єкта даних), зберігати повідомлення електронної пошти або іншим чином документувати взаємодію Суб’єкта даних та обміну інформації з Pricer24.

2. Терміни та скорочення, що використовуються в Політиці конфіденційності:

2.1. Обробка — це будь-яка дія (сукупність дій) або набір операцій, що виконуються за допомогою інформаційних (автоматизованих) засобів, систем або без їхнього використання щодо Персональних даних або наборів Персональних даних, як-от збір, реєстрація, накопичення, адаптування, зміна, організація, структурування, зберігання, адаптація або модифікація, відновлення, перегляд, використання, розкриття шляхом поширення (відправлення, реалізація, розповсюдження, передача) або іншим чином надання доступу, координації, комбінації, обмеження, знеособлення (вилучення), стирання або знищення.

2.2. Особа, яка здійснює обробку персональних даних — це фізична особа, в тому числі фізична особа-підприємець, підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, або інший державний орган, який обробляє Персональні дані від імені Володільця даних.

2.3. Володілець даних — Pricer24, який обробляє Персональні дані Суб’єкта даних відповідно до зазначених цілей та засобів обробки Персональних даних.

2.4. Суб’єкт даних — потенційний, поточний, колишній клієнт Pricer24 — фізична особа; співробітник Pricer24, кандидат на посаду, відвідувач, відвідувач і користувач веб-сайту (в тому числі Системи), учасник заходів, організованих Pricer24, співробітник юридичних осіб (наприклад, клієнти, ділові партнери, орендодавці Pricer24 тощо), посадова особа, контактна особа, уповноважена особа, бенефіціарний власник та будь-яка інша ідентифікована або доступна для ідентифікації фізична особа, персональні дані якої обробляються Pricer24.

2.5. Система — система Pricer24 (https://my.pricer24.com/).

2.6. Pricer24 — PRICER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Польша)

2.7. Персональні дані — будь-яка інформація (відомості), що стосуються ідентифікованої або доступної для ідентифікації фізичної особи (Суб’єкта даних).

2.8. Загальний регламент про захист даних — Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (GDPR).

2.9. Конвенція про захист осіб — Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28 січня 1981 року, ратифікована Україною 06 липня 2010 року.

2.10. Закон про захист персональних даних — Закон України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01 червня 2010 року зі змінами та доповненнями.

2.11. Типовий порядок обробки персональних даних — Типовий порядок обробки персональних даних, затверджений Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 1/02-14 від 08 січня 2014 року.

3. Інформація про Володільця даних

3.1. Pricer24 є Володільцем даних згідно з термінологією чинного законодавства України. Для цілей Загального регламенту про захист даних (GDPR) Pricer24 є контролером даних.

3.2. Pricer24 може бути Володільцем даних, обробником даних або спільним володільцем при обробці Персональних даних Суб’єкта даних.

3.3. Володілець даних — це Pricer24, яка отримала у своє розпорядження Персональні дані Суб’єкта даних, наприклад, від співробітника чи підрядника, на підставі договірних відносин або до встановлення договірних відносин, шляхом подання заяви Суб’єкту даних або відвідування приміщення Pricer24 або іншим чином.

3.4. Pricer24 та її контактна інформація, а також адреса веб-сайту доступна за посиланням: https://pricer24.com.

4. Цілі обробки персональних даних

4.1. Обробка Персональних даних працівників та субпідрядників Pricer24 є необхідною для виконання передбаченого законом обов’язку як роботодавця та сторони контракту, що використовує працю найманого персоналу чи окремих суб’єктів господарської діяльності. Персональні дані контрагентів та інших суб’єктів обробляються з метою реалізації договірних відносин під час здійснення Pricer24 господарської діяльності. Pricer24 обробляє Персональні дані в основному з такою метою:

4.1.1. дотримання вимог законодавства;

4.1.2. укладання та виконання договорів;

4.1.3. реєстрації клієнта в Системі, забезпечення роботи Системи та вдосконалення її функціонування;

4.1.4. підготовки рахунків-фактур і платежів;

4.1.5. ідентифікації клієнта/Суб’єкта даних;

4.1.6. забезпечення обміну інформацією;

4.1.7. провадження діяльності, в тому числі забезпечення адміністративних, облікових та архівних функцій;

4.1.8. забезпечення процесу відбору персоналу та забезпечення законних інтересів Pricer24 у частині, що стосується підбору персоналу;

4.1.9. ведення кадрового діловодства;

4.1.10. здійснення маркетингової діяльності (наприклад, подання інформації та пропозицій, організація заходів для бізнес-партнерів/співробітників та членів їхніх сімей та їхнє висвітлення у ЗМІ та соціальних мережах, сприяння впізнаванню іміджу Pricer24);

4.1.11. розгляд заяв/скарг та інших документів;

4.1.12. реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, військового обліку військовозобов’язаних, охорони праці;

4.1.13. реалізації відносин у сфері бухгалтерського та податкового обліку;

4.1.14. підготовки визначеної законодавством статистичної та іншої звітності;

4.1.15. документаційного забезпечення, зокрема, прав та обов’язків працівників і роботодавця у сфері праці;

4.1.16. для інших цілей в юридично обґрунтованих випадках.

4.2. У будь-якому з випадків, зазначених у пункті 4.1 Політики конфіденційності, Pricer24 обробляє Персональні дані в межах, дозволених конкретною метою обробки Персональних даних та відповідно до процедур, яких вимагає та дозволяє чинне законодавство й нормативно-правові акти. Зокрема, обробка Персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону про захист персональних даних та Типового порядку обробки персональних даних. Обробка персональних даних Суб’єкта даних, який перебуває на території Європейського Союзу або є громадянином Європейського Союзу незалежно від свого місцезнаходження, регулюється Загальним регламентом про захист даних (GDPR) та Конвенцією про захист осіб. Законодавство країн, з резидентами яких Pricer24 перебуває в партнерсько-ділових відносинах, може встановлювати додаткові вимоги щодо обробки Персональних даних Суб’єкта даних.

4.3. У разі зміни Pricer24 визначеної мети обробки Персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних Pricer24 отримує згоду Суб’єкта даних на обробку його даних відповідно до зміненої мети.

4.4. Pricer24 не здійснює обробку Персональних даних, які віднесені до конфіденційної інформації законом або Суб’єктом даних, без згоди Суб’єкта даних. Pricer24 має право здійснювати обробку Персональних даних без згоди Суб’єкта даних до часу, коли отримання згоди стане можливим у випадку, якщо така обробка є необхідною для захисту життєво важливих інтересів Суб’єкта даних.

4.5. Pricer24, крім випадків, передбачених законодавством, повідомляє на вимогу Суб’єкта даних про склад і зміст зібраних Персональних даних; підстави для обробки Персональних даних; права, визначені чинним законодавством; мету збору Персональних даних; інформує Суб’єкта даних про те, що Володілець даних вживає всіх необхідних заходів щодо захисту Персональних даних.

4.6. Персональні дані мають бути точними, достовірними та оновлюватися за потреби, визначеної метою їх обробки. Про зміну Персональних даних, що підлягають обробці, Суб’єкт даних повідомляє Pricer24 із наданням відповідних документів або їхніх копій.

4.7. У разі виявлення Pricer24 під час обробки Персональних даних відомостей про Суб’єкта даних, які не відповідають дійсності, такі відомості невідкладно змінюються або знищуються.

4.8. Персональні дані Суб’єкта даних залежно від способу їх зберігання (паперові, електронні носії) обробляються Pricer24 у такий спосіб, щоб унеможливлювати доступ до них сторонніх осіб.

5. Правова основа обробки Персональних даних

5.1. Pricer24 обробляє Персональні дані на таких правових підставах:

5.1.1. Для укладення та виконання договору — обробка Персональних даних здійснюється з метою забезпечення укладення договору, надання послуг/продажу товарів, процесу розрахунків або розв’язання питань, що випливають з укладеного договору, а також для вжиття заходів до укладення договору. Факт повідомлення про права у сфері захисту Персональних даних, Володільця даних, склад і зміст, мету збору Персональних даних підтверджує підпис контрагента в договорі.

5.1.2. Для підготовки до укладення, укладення та виконання трудового договору — обробка Персональних даних здійснюється з метою підготовки до укладення, укладення з кандидатами на посаду трудового договору, а також виконання трудового договору з співробітниками Pricer24 у відповідності до законодавства України. Здійснюється перевірка правильності, точності та актуальної інформації, що міститься у резюме кандидата на посаду, документах, наданих Pricer24 для працевлаштування, а також під час виконання своїх трудових обов’язків. Персональні дані обробляються в обсязі, необхідному для реалізації трудових відносин.

5.1.3. Для виконання юридичного зобов’язання — обробка Персональних даних необхідна для виконання зобов’язань, зазначених у нормативно-правових актах, наприклад, стосовно адміністративних, бухгалтерських, архівних вимог, правил запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму та дотримання міжнародних санкцій, а також для виконання запитів правоохоронних, наглядових та інших установ в обсязі та в порядку, передбачених нормативно-правовими актами.

5.1.4. З метою реалізації або захисту законних інтересів — на цій основі обробляються Персональні дані, наприклад, для запобігання та виявлення кримінальних правопорушень, пов’язаних із захистом власності, а також для отримання та збереження доказів у судових спорах (відеоспостереження), стягнення заборгованості, запобігання збиткам, захист прав та інтересів клієнтів, бізнес-партнерів, сприяння розпізнаванню іміджу Pricer24. Виходячи із законних інтересів Pricer24, Персональні дані також обробляються в межах процесу відбору персоналу. У таких випадках оцінюється, щоб конфіденційності Суб’єкта даних не було завдано шкоди під час обробки.

5.1.5. Згода — добровільне волевиявлення Суб’єкта даних щодо надання дозволу Pricer24 на оброку його Персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Висловлюється у письмовій формі, електронній формі (шляхом накладення Суб’єктом даних електронного цифрового підпису відповідно до законодавства про електронні документи, електронний документообіг, а також законодавства у сфері використання електронного підпису) або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Перед обробкою Персональних даних Pricer24 отримує згоду на обробку Персональних даних Суб’єкта даних. Така згода Суб’єкта даних є добровільною та інформованою. Суб’єкт даних може відкликати згоду в будь-який час. У сфері електронної комерції згода Суб’єкта даних надається під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Pricer24 шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх Персональних даних чи на етапі підписання контракту про співпрацю, де зазначається ця інформаці окремим пунктом.

5.1.6. Громадські інтереси — у деяких випадках Обробка персональних даних Суб’єктів даних може здійснюватися на основі загальних суспільних інтересів. У більшості випадків це можуть бути виняткові випадки, коли обробку Персональних даних необхідно здійснювати у зв’язку з непередбаченими загрозами для громадськості або конкретного Суб’єкта даних, наприклад, у зв’язку з поширенням COVID-19.

6. Категорії Персональних даних та їхні види

6.1. Обсяг і категорії Персональних даних, які підлягають обробці, залежать від мети обробки, яка може відрізнятися в різних ситуаціях, специфіки діяльності Pricer24, потреб управлінської та господарської діяльності, кваліфікаційних вимог до професій (посад) працівників. До Персональних даних належать будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, за якими вона ідентифікується чи може бути конкретно ідентифікована. Pricer24 переважно обробляє такі категорії та типи Персональних даних:

6.1.1. ідентифікаційні дані, наприклад, персональний ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків), дата і місце народження, дані документів, що посвідчують особу, в тому числі фото, прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані;

6.1.2. контактна інформація, наприклад, відомості про місце реєстрації та фактичне проживання, номер телефону, адреса особистої електронної пошти;

6.1.3. дані про використання Системи, наприклад, дані про доступи та імена користувачів і паролі, закріплені в Системі, придбані товари, дії, що здійснюються в середовищі Системи, характер використання;

6.1.4. фінансові дані, наприклад, інформація про здійснення платежів у зв’язку з проданими/придбаними Pricer24 послугами;

6.1.5. реквізити рахунку, наприклад, номер банківського рахунку;

6.1.6. дані про надійність та дослідження, наприклад, дані про платіжну дисципліну контрагентів, дані, що дозволяють Pricer24 проводити дослідження клієнтів, пов’язані з запобіганням відмиванню грошей та фінансуванню тероризму та перевіряти дотримання міжнародних санкцій, в тому числі мету співпраці та приналежності бізнес-партнера, його представника, реального бенефіціара до політично значущих осіб;

6.1.7. дані, отримані та/або створені під час виконання обов’язків, передбачених нормативно-правовими актами, наприклад, дані, які Pricer24 зобов’язане надавати таким державним органам, як податкові органи, суди, правоохоронні органи та ін.;

6.1.8. дані зв’язку та дані про пристрій, наприклад, дані, що містяться в повідомленнях, електронних листах, відео, фотографіях та/або аудіозаписах, а також інші типи даних обміну інформацією та взаємодії, зібрані під час комунікації з Суб’єктом (у тому числі з використанням дозволу, наданого Pricer24) та організації заходів або зв’язків із Суб’єктом даних, а також даних, пов’язаних із веб-сайтом Pricer24 (в тому числі відвідування Систем);

6.1.9. професійні дані, зокрема, дані про освіту або професійну діяльність, що містить трудова книжка, диплом про освіту; відомості про наявність спеціальних знань або підготовки (за потреби, залежно від кваліфікаційних вимог до посади); відомості про наявність кваліфікаційної категорії (розряду, класу тощо);

6.1.10. особисті дані особливої категорії, наприклад, дані про придатність кандидата на заняття вакантної посади; відомості про ділові та особисті якості, вказані у поданому при працевлаштуванні резюме (зокрема, щодо рис характеру, особистих захоплень, звичок); відомості про стан здоров’я (обробляються в обсязі, необхідному для реалізації трудових відносин та для забезпечення вимог законодавства у сфері охорони праці).

6.2. Pricer24 не здійснює обробку Персональних даних про расове, етнічне та національне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та/або організаціях, професійних спілках, релігійних організаціях чи в громадських організаціях світоглядної спрямованості, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються стану здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних. Pricer24 не позбавляється права здійснювати обробку таких Персональних даних, якщо така обробка здійснюється за умови надання Суб’єктом даних однозначної згоди на обробку таких даних та в інших випадках, передбачених законодавством.

7. Заходи із захисту Персональних даних

7.1. Для захисту Персональних даних Суб’єкта даних Pricer24 використовує різноманітні технічні та організаційні заходи безпеки для захисту Персональних даних від несанкціонованого розкриття, доступу, випадкової втрати, незаконної обробки, стирання, незаконного знищення (наприклад, шифрування даних, протизламне обладнання, паролі безпеки тощо).

7.2. Pricer24 вживає заходів щодо забезпечення захисту Персональних даних на всіх етапах їх обробки. Pricer24 самостійно визначає перелік і склад заходів, спрямованих на безпеку обробки Персональних даних.

7.3. Персональні дані доступні в обмеженій кількості співробітників Pricer24 та підрядників — залучених Осіб, які здійснюють обробку персональних даних, яким вони потрібні для виконання відповідних офіційних функцій/завдань, і які мають обов’язкові вимоги щодо конфіденційності.

7.3.1. Кожен із цих осіб користується доступом лише до тих Персональних даних (їх частин) Суб’єкта даних, які необхідні їм у зв’язку з виконанням своїх професійних чи службових або трудових обов’язків.

7.3.2. Усі інші співробітники Pricer24 мають право на повну інформацію лише стосовно власних Персональних даних.

7.3.3. У разі звільнення співробітника Pricer24, який мав доступ до Персональних даних, або переведення його на іншу посаду, що не передбачає роботу з Персональними даними Суб’єкта даних, вживаються заходи щодо унеможливлення доступу такої особи до Персональних даних, а документи та інші носії, що містять Персональні дані Суб’єкта даних, передаються іншому співробітнику Pricer24. Датою позбавлення права доступу до Персональних даних та їх обробки вважається дата звільнення працівника Pricer24 або дата переведення на посаду, виконання обов’язків за якою не пов’язано з обробкою Персональних даних.

7.4. Працівники Pricer24, які обробляють Персональні дані зобов’язані:

7.4.1. Використовувати Персональні дані лише відповідно до професійних чи службових або трудових обов’язків, запобігати втраті Персональних даних або їх неправомірному використанню.

7.4.2. Не допускати розголошення у будь-який спосіб Персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом. При цьому таке зобов’язання чинне після припинення ними трудової діяльності, пов’язаної з Персональними даними, крім випадків, установлених на законодавчому рівні.

8. Передача/розкриття/поширення Персональних даних

8.1. Pricer24 як Володілець даних, може передавати Персональні дані особам, яким Pricer24 має право їх розкривати (наприклад, Особам, які здійснюють обробку персональних даних, постачальникам юридичних послуг тощо) або має зобов’язання відповідно до нормативних актів або укладених угод за умови отримання згоди Суб’єкта даних. Поширення Персональних даних без згоди Суб’єкта даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

8.2. Pricer24 може передавати Персональні дані переважно таким одержувачам:

8.2.1. ТОВ «Прайсер24» (Україна), ФОП Сазонов І.С. (Україна), PRICER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Польша), включаючи всі їхні представництва та філії в будь-якій країні світу їх уповноваженим особам та бенефіціарним власникам, якщо відповідні процеси пов’язані з обробкою Персональних даних Суб’єкта даних або в інших випадках, коли це дозволено нормативно-правовими актами;

8.2.2. установи та посадові особи, в тому числі, але не виключно контролюючі, податкові та правоохоронні органи, особи, які здійснюють примусове виконання рішень, нотаріуси, судові органи, установи позасудового вирішення спорів;

8.2.3. кредитно-фінансові установи, постачальники страхових послуг, треті особи, які беруть участь у здійсненні операцій, розрахунках та звітності;

8.2.4. фінансові та юридичні консультанти, аудитори;

8.2.5. провайдери інформаційних систем і баз даних;

8.2.6. постачальники послуг зі стягнення боргів, цесіонаріїв, керівників справами про банкрутство;

8.2.7. інші особи та постачальники, пов’язані з наданням послуг Pricer24 у виді ІТ, телекомунікації, архівування, постачальники поштових послуг тощо.

8.3. Pricer24 не передає Персональні дані в країни за межами Європейського Союзу та Європейської економічної зони регулярно або систематично, однак Персональні дані можуть оброблятися Особами, які здійснюють обробку персональних даних, розташованими в таких країнах (наприклад, розробниками технічних рішень або постачальниками послуг). При цьому під час передачі Персональних даних Pricer24 забезпечує процедури, передбачені нормативними актами, для забезпечення рівня обробки та захисту Персональних даних.

9. Зберігання/видалення/знищення Персональних даних

9.1. Зберігання Pricer24 Персональних даних Суб’єкта даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них.

9.2. Персональні дані Суб’єкта даних зберігаються протягом терміну, встановленого нормативними актами, або визначеного згодою Суб’єкта даних на обробку Персональних даних.

9.3. Pricer24 не зберігає Персональні дані протягом довшого періоду, ніж це необхідно для відповідної мети обробки Персональних даних, або протягом довшого періоду, ніж зазначено в нормативно-правових актах.

9.4. Термін зберігання Персональних даних залежить від мети, з якою були отримані Персональні дані, та від того, чи у нормативно-правових актах передбачений такий термін зберігання.

9.5. Pricer24 визначає термін обробки Персональних даних, враховуючи, поміж іншого, дату закінчення ділових відносин, відкликання згоди Суб’єкта даних на обробку Персональних даних та встановлений законом період, протягом якого Pricer24 або Суб’єкт даних можуть здійснювати свої законні інтереси (наприклад, подати заперечення та скарги або подати позов).

9.6. Pricer24 видаляє/знищує Персональні дані в порядку та у випадках, визначених чинним законодавством. Персональні дані знищуються у спосіб, що виключає подальшу можливість поновити такі Персональні дані.

10. Профілювання та автоматизоване прийняття рішень

10.1. Pricer24 не здійснює профілювання та автоматизованого прийняття рішень щодо Суб’єкта даних.

11. Файли cookie

11.1. Pricer24 використовує файли cookie на своєму веб-сайті.

12. Права Суб’єкта даних

12.1. Відповідно до нормативно-правових актів у сфері захисту персональних даних Суб’єкт даних має такі права щодо обробки його/її Персональних даних:

12.1.1. отримувати підтвердження обробки Pricer24 Персональних даних Суб’єкта даних, а також, у разі обробки — мати доступ до них та отримувати зміст таких Персональних даних;

12.1.2. вимагати виправлення (зміни) Персональних даних Суб’єкта даних, якщо вони є невідповідними, неповними, недостовірними або неправильними (Суб’єкт даних не має права вимагати виправлення або доповнення відеозаписів, оскільки це буде розцінюватися як фальсифікація або спотворення інформації);

12.1.3. пред’являти вмотивовану вимогу щодо видалення (знищення) Персональних даних Pricer24 або Особами, які здійснюють обробку персональних даних, якщо Персональні дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

12.1.4. обмежити обробку Персональних даних Суб’єкта даних;

12.1.5. заперечувати проти обробки Персональних даних Суб’єкта даних, якщо обробка відбувається на підставі законних інтересів ТОВ "Прайсер24"(Україна), ФОП Сазонов І.С.(Україна), PRICER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Польша), включаючи всі їхні представництва та філії в будь-якій країні світу;

12.1.6. отримувати Персональні дані, надані Суб’єктом даних Pricer24 та оброблені на підставі згоди або виконання договору в структурованій формі в одному з найбільш часто використовуваних електронних форматів і, якщо можливо, передати такі Персональні дані до іншого постачальника послуг (права на перенесення даних);

12.1.7. відкликати згоду Суб’єкта даних на обробку Персональних даних;

12.1.8. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних даних, давати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам;

12.1.9. отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Персональні дані Суб’єкта даних;

12.1.10. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

12.1.11. інші права, визначені нормативно-правовими актами.

12.2. Права Суб’єкта даних, зазначені в пункті 12.1 Політики конфіденційності, реалізуються, якщо обробка Персональних даних не випливає із зобов’язань Pricer24, покладених на нього нормативно-правовими актами.

12.3. З метою недопущення невиправданого розкриття Персональних даних Суб’єкта даних третім особам, Pricer24 реалізує права Суб’єкта даних на підставі письмової заяви, провівши попередню ідентифікацію Суб’єкта даних.

12.4. Заяву можна подати одним із наступних способів (контактна інформація Pricer24 доступна на її веб-сайті):

12.4.1. шляхом надсилання на адресу електронної пошти Pricer24″;

12.4.2. надіславши письмову заяву на юридичну адресу Pricer24, із зазначенням поштової адреси, на яку необхідно надати відповідь. Відповідь на таку заяву буде надана лише рекомендованим листом на зазначену поштову адресу.

12.5. Відповідь на запит Суб’єкта даних буде підготовлено не пізніше ніж протягом одного місяця після отримання заяви. У разі необхідності з об’єктивних причин цей термін може бути продовжений ще на два місяці.

12.6. У деяких випадках, передбачених нормативно-правовими актами, Pricer24 не має права надавати Суб’єкту даних інформацію про обробку Персональних даних.

12.7. Pricer24 має право відмовитися від виконання вимог, зазначених у заяві Суб’єкта даних, якщо Суб’єкт даних безпідставно відмовляється надати свою ідентифікаційну інформацію.

12.8. Pricer24 залишає за собою право не видавати Персональні дані, в тому числі Персональні дані, отримані під час відеоспостереження у випадках, коли така видача:

12.8.1. впливає на інших Суб’єктів даних, і технічні можливості видавати Персональні дані без порушення прав інших Суб’єктів даних відсутні;

12.8.2. через свій розмір або складність вони вимагають надмірного часу, персоналу або фінансових ресурсів.

12.9. Суб’єкт даних може подати скаргу щодо обробки Персональних даних Pricer24 до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду, якщо Суб’єкт даних вважає, що обробка Персональних даних Суб’єкта даних порушує права та інтереси Суб’єкта даних.

13. Контактна інформація

13.1. У разі сумнівів або отримання додаткової інформації щодо обробки Персональних даних Pricer24 Суб’єкт даних вправі зв’язатися з Pricer24, надіславши електронний лист на адресу: hello@pricer24.com.

14. Доступність та зміни Політики конфіденційності

14.1. Будь-які положення Політики конфіденційності, які будуть визнані незаконними чи такими, що не мають юридичної сили, відповідно до законодавства, не тягтимуть за собою визнання незаконними чи такими, що не мають юридичної сили, інших положень цієї Політики конфіденційності.

14.2. Pricer24 має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Політики конфіденційності в будь-який час. Це може відбуватися в тому числі, але не виключно, через зміни у законодавстві, або якщо Pricer24 змінює профіль господарської діяльності чи практики ведення бізнесу.

14.3. Політика конфіденційності зі змінами та доповненнями доступна на веб-сайті Pricer24: https://www.pricer24.com.

14.4. Pricer24 закликає Суб’єктів даних час від часу ознайомлюватись з Політикою конфіденційності.