Privacy Policy

Niniejszy dokument obowiązuje od 01 września 2022 roku.

POLITYKA PRYWANTNOŚCI

Postanowienia ogólne

1.1. Celem Polityki prywatności Pricer24 (dalej – Polityka prywatności) jest przekazanie Podmiotowi danych informacji o celu, podstawie prawnej, zakresie, warunkach przetwarzania, środkach ochrony stosowanych przez Pricer24 (dalej – Pricer24), a także o prawa Podmiotu danych dotyczące przetwarzania Danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych mogą być zawarte w umowach i innych dokumentach, a także zamieszczone na stronie internetowej Pricer24.

1.2. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy Pricer24 i jest obowiązkowa dla pracowników i podwykonawców firmy, którzy mają dostęp do Danych osobowych i/lub przetwarzają Dane osobowe.

1.3. Polityka prywatności opracowana jest zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polski i Unii Europejskiej, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych z dnia 28 stycznia 1981 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L.2016.119.1).

1.4. Pricer24 dba o prywatność Podmiotów danych oraz ochronę Danych osobowych, szanując prawa Podmiotów danych w zakresie legalności przetwarzania Danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.5. Pricer24 podejmuje odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, niezgodnym z prawem ujawnieniem, przypadkową utratą, zmianą, zniszczeniem lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem niezgodnym z prawem.

1.6. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Podmiotu danych oraz z usług, z których korzysta Podmiot danych (np. w Systemie), a także ze źródeł zewnętrznych (np. rejestry publiczne lub bazy danych) lub od innych osób (np. podmiotu prawnego reprezentującego Podmiot danych lub pracownika, urzędnika, właściciela rzeczywistego podmiotu prawnego). Pricer24 może nagrywać rozmowy telefoniczne (pod warunkiem uprzedniej zgody Podmiotu danych), nagrywać wideo i/lub audio, robić zdjęcia podczas wszelkich wydarzeń organizowanych i/lub przeprowadzonych przez Pricer24 (pod warunkiem zgody Podmiotu danych), przechowywać wiadomości e-mail lub w inny sposób dokumentować interakcję i wymianę informacji Podmiotu danych z Pricer24.

2. Terminy i skróty stosowane w Polityce prywatności:

2.1. Przetwarzanie to każda czynność (zestaw działań) lub zestaw operacji wykonywane za pomocą środków informacyjnych (zautomatyzowanych), systemów lub bez ich wykorzystania w odniesieniu do Danych osobowych lub zbiorów Danych osobowych, na przykład zbieranie, rejestracja, gromadzenie, adaptacja, zmiana, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie lub modyfikacja, odzyskiwanie, rewizja, wykorzystanie, ujawnianie poprzez dystrybucję (wysyłanie, wdrażanie, dystrybucja, transmisja) lub zapewnianie w inny sposób dostępu, koordynacji, łączenia, ograniczania, depersonalizacji, usuwania lub niszczenia.

2.2. Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna, w tym osoba prowadząca działalność jednoosobową, firmy, instytucje i organizacje wszelkich form własności, organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego lub inny organ państwowy przetwarzający Dane osobowe w imieniu Właściciela danych.

2.3. Właściciel danych to Pricer24, który przetwarza Dane osobowe Podmiotu danych zgodnie z podanymi celami i sposobami przetwarzania Danych osobowych.

2.4. Podmiot danych to potencjalny, aktualny, były klient Pricer24 – osoba fizyczna; pracownik Pricer24, kandydat na stanowisko, odwiedzający, odwiedzający i użytkownik strony internetowej (w tym Systemu), uczestnik wydarzeń organizowanych przez Pricer24, pracownik osób prawnych (np. klienci, partnerzy biznesowi, osoby wynajmujące w Pricer24 itp.), urzędnik, osoba kontaktowa, osoba upoważniona, właściciel rzeczywisty i każda inna zidentyfikowana lub dostępna do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Pricer24.

2.5. System to system Pricer24 (https://my.pricer24.com/).

2.6. Pricer24 to PRICER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Polska)

2.7. Dane osobowe to wszelkie informacje (dane) dotyczące zidentyfikowanej lub dostępnej do zidentyfikowania osoby fizycznej (Podmiotu danych).

2.8. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2.9. Konwencja o ochronie osób to Konwencja Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych z dnia 28 stycznia 1981 roku.

2.10. Ustawa o ochronie danych osobowych to Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO”) oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

3. Informacje o Właścicielu danych

3.1. Pricer24 jest Właścicielem danych zgodnie z terminologią obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy. Na potrzeby ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Pricer24 jest administratorem danych.

3.2. Pricer24 może być właścicielem danych, podmiotem przetwarzającym dane lub współwłaścicielem podczas przetwarzania Danych osobowych Podmiotu danych.

3.3. Właścicielem danych jest Pricer24, który uzyskał Dane osobowe Podmiotu danych, na przykład od pracownika lub kontrahenta, na podstawie stosunku umownego lub przed nawiązaniem stosunku umownego, poprzez złożenie wniosku do Podmiotu danych lub wizytę w siedzibie Pricer24 lub w inny sposób.

3.4. Pricer24 oraz jego dane kontaktowe i adres strony internetowej są dostępne pod adresem: https://pricer24.com.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

4.1. Przetwarzanie Danych osobowych pracowników i podwykonawców Pricer24 jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego jako pracodawcy i strony umowy wykorzystującej pracę najemnego personelu lub poszczególnych podmiotów gospodarczych. Dane osobowe kontrahentów i innych podmiotów przetwarzane są w celu realizacji stosunków umownych w toku działalności Pricer24. Pricer24 przetwarza Dane osobowe głównie w następujących celach:

4.1.1. zgodność z wymogami prawnymi;

4.1.2. zawieranie i wykonanie umów;

4.1.3. rejestracja klienta w Systemie, zapewnienie działania Systemu i usprawnienie jego funkcjonowania;

4.1.4. przygotowywanie faktur i płatności;

4.1.5. identyfikacja klienta/Podmiotu danych;

4.1.6. zapewnienie wymiany informacji;

4.1.7. prowadzenie działalności, w tym świadczenie funkcji administracyjnych, księgowych i archiwalnych;

4.1.8. zapewnienie procesu doboru personelu oraz zabezpieczenie prawnie uzasadnionych interesów Pricer24 w części związanej z doborem personelu;

4.1.9. zarządzanie dokumentacją kadrową;

4.1.10. prowadzenie działań marketingowych (np. przekazywanie informacji i ofert, organizacja wydarzeń dla partnerów biznesowych/pracowników i członków ich rodzin oraz ich omówienie w mediach i portalach społecznościowych, promowanie rozpoznawalności wizerunku Pricer24);

4.1.11. rozpatrywanie wniosków/reklamacji i innych dokumentów;

4.1.12. realizacja stosunków pracy, stosunków w zakresie zarządzania personelem, rejestracji wojskowej poborowych, ochrony pracy;

4.1.13. realizacja relacji z zakresu księgowości i rachunkowości podatkowej;

4.1.14. przygotowywanie sprawozdawczości statystycznej i innej określonej przepisami prawnymi;

4.1.15. obsługa dokumentacyjna, w szczególności praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie pracy;

4.1.16. w innych celach w prawnie uzasadnionych przypadkach.

4.2. W każdym z przypadków określonych w punkcie 4.1 Polityki prywatności Pricer24 przetwarza Dane osobowe w zakresie dozwolonym przez konkretny cel przetwarzania Danych osobowych oraz zgodnie z procedurami wymaganymi i dozwolonymi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. W szczególności przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Standardowej procedury przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotu danych przebywającego na terytorium Unii Europejskiej lub będącego obywatelem Unii Europejskiej, niezależnie od miejsca jego lokalizacji, regulują Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz Konwencja o ochronie osób. Ustawodawstwo krajów, z którymi Pricer24 współpracuje i prowadzi stosunki biznesowe, może ustanawiać dodatkowe wymagania dotyczące przetwarzania Danych osobowych Podmiotu danych.

4.3. W przypadku zmiany przez Pricer24 podanego celu przetwarzania Danych osobowych na nowy, niezgodny z poprzednim, Pricer24 pozyskuje zgodę Podmiotu danych na przetwarzanie jego danych zgodnie ze zmienionym celem dla dalszego przetwarzania danych.

4.4. Pricer24 nie przetwarza Danych osobowych sklasyfikowanych jako informacje poufne na mocy prawa lub przez Podmiot danych bez zgody Podmiotu danych. Pricer24 ma prawo przetwarzać Dane Osobowe bez zgody Podmiotu danych do czasu, aż zgoda stanie się możliwa, jeżeli takie przetwarzanie będzie niezbędne do ochrony żywotnych interesów Podmiotu danych.

4.5. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, na żądanie Podmiotu danych Pricer24 informuje o składzie i treści gromadzonych Danych osobowych; podstawach przetwarzania Danych osobowych; prawach określonych w obowiązujących przepisach prawnych; celu gromadzenia Danych osobowych; informuje Podmiot Danych o tym, że Właściciel danych podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu ochrony Danych osobowych.

4.6. Dane osobowe muszą być dokładne, rzetelne i aktualizowane w miarę potrzeb, wynikających z celu ich przetwarzania. Podmiot danych informuje Pricer24 o zmianie Danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przekazując odpowiednie dokumenty lub ich kopie.

4.7. Jeżeli podczas przetwarzania Danych osobowych Pricer24 odkryje informacje o Podmiocie danych, które nie odpowiadają rzeczywistości, informacje te zostaną niezwłocznie zmienione lub zniszczone.

4.8. Dane osobowe Podmiotu danych, w zależności od sposobu ich przechowywania (papier, nośniki elektroniczne), przetwarzane są przez Pricer24 w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych

5.1. Pricer24 przetwarza Dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

5.1.1. W celu zawarcia i wykonania umowy – przetwarzanie Danych osobowych odbywa się w celu zapewnienia zawarcia umowy, świadczenia usług/sprzedaży towarów, procesu rozliczenia lub rozwiązania kwestii wynikających z zawartej umowy, a także do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podpis kontrahenta w umowie potwierdza powiadomienie o prawach w zakresie ochrony Danych osobowych, Właściciela danych, składu i treści, celu gromadzenia Danych osobowych.

5.1.2. W celu przygotowania do zawarcia, zawarcia i wykonania umowy o pracę – przetwarzanie Danych osobowych odbywa się w celu przygotowania do zawarcia, zawarcia umowy o pracę z kandydatami na stanowisko, a także wykonania umowy o pracę z pracownikami Pricer24 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Ukrainy. Sprawdzana jest poprawność, dokładność i aktualność informacji zawartych w życiorysie kandydata na stanowisko, dokumentach dostarczonych Pricer24 do zatrudnienia, a także podczas wykonywania obowiązków służbowych. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji stosunku pracy.

5.1.3. W celu wypełnienia obowiązku prawnego – przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków określonych w regulacyjnych aktach prawnych, np. w związku z wymogami administracyjnymi, księgowymi, archiwalnymi, zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przestrzeganiu sankcji międzynarodowych a także do realizacji żądań organów ścigania, organów nadzorczych i innych, w zakresie i w trybie przewidzianym normatywnymi aktami prawnymi.

5.1.4. W celu realizacji lub ochrony prawnie uzasadnionych interesów – na tej podstawie Dane osobowe przetwarzane są m.in. w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw związanych z ochroną mienia, a także w celu uzyskania i zabezpieczenia dowodów w sporach prawnych (monitoring wizyjny), windykacji, zapobiegania stratom, ochrony praw i interesów klientów, partnerów biznesowych, promowania rozpoznawalności wizerunku Pricer24. W oparciu o prawnie uzasadniony interes Pricer24 Dane osobowe przetwarzane są także w ramach procesu rekrutacyjnego. W takich przypadkach ocenia się, że prywatność Podmiotu danych nie została naruszona podczas przetwarzania.

5.1.5. Zgoda jest dobrowolnym wyrażeniem woli Podmiotu danych do udzielenia Pricer24 zgody na udostępnianie jego Danych osobowych zgodnie z sformułowanym celem ich przetwarzania. Wyraża się to w formie pisemnej, elektronicznej (poprzez złożenie elektronicznego podpisu cyfrowego przez Podmiot danych zgodnie z przepisami o dokumentach elektronicznych, elektronicznym obiegu dokumentów, a także przepisami z zakresu stosowania podpisu elektronicznego) lub w formie która pozwala stwierdzić, że zgoda została wyrażona. Przed przetwarzaniem Danych osobowych Pricer24 uzyskuje zgodę Podmiotu danych na przetwarzanie Danych osobowych. Taka zgoda Podmiotu danych jest dobrowolna i świadoma. Podmiot danych może w dowolnym momencie wycofać zgodę. W zakresie e-commerce zgoda Podmiotu danych wyrażana jest podczas rejestracji w systemie teleinformatycznym Pricer24 poprzez zaznaczenie zgody na przetwarzanie jego Danych osobowych lub na etapie podpisywania umowy o współpracy, gdzie informacja ta jest wskazana w osobną klauzulę.

5.1.6. Interes publiczny – w niektórych przypadkach przetwarzanie Danych osobowych Podmiotów danych może odbywać się na podstawie ogólnego interesu publicznego. W większości przypadków mogą to być wyjątkowe przypadki, gdy przetwarzanie Danych osobowych musi odbywać się w związku z nieprzewidzianymi zagrożeniami dla społeczeństwa lub konkretnego Podmiotu danych na przykład w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

6. Kategorie Danych osobowych i ich rodzaje

6.1. Zakres i kategorie Danych osobowych podlegających przetwarzaniu zależą od celu przetwarzania, który może być różny w różnych sytuacjach, specyfiki działalności Pricer24, potrzeb zarządczych i działalności gospodarczej oraz wymagań kwalifikacyjnych dla zawodów (stanowisk) pracowników. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje lub zbiór informacji o osobie fizycznej, za pomocą których identyfikuje się lub można ją konkretnie zidentyfikować. Pricer24 przetwarza głównie następujące kategorie i typy Danych osobowych:

6.1.1. dane identyfikacyjne, na przykład personalny kod identyfikacyjny (numer rejestracyjny karty rejestracyjnej podatnika), data i miejsce urodzenia, dane dokumentów potwierdzających tożsamość, w tym zdjęcie, nazwisko, imię, imię odojcowskie, dane paszportowe;

6.1.2. dane kontaktowe, np. informacje o miejscu zameldowania i faktycznego zamieszkania, numer telefonu, prywatny adres e-mail;

6.1.3. dane o korzystaniu z Systemu, np. dane o dostępach oraz nazwach użytkowników i hasłach ustalonych w Systemie, zakupionych towarach, czynnościach wykonywanych w środowisku Systemu, charakterze korzystania;

6.1.4. dane finansowe, na przykład informacje dotyczące płatności związane ze sprzedanymi/zakupionymi usługami Pricer24;

6.1.5. dane rachunku, np. numer rachunku bankowego;

6.1.6. dane dotyczące wiarygodności i badań, np. dane dotyczące dyscypliny płatniczej kontrahentów, dane umożliwiające Pricer24 prowadzenie badań klientów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz weryfikację przestrzegania sankcji międzynarodowych, w tym cel współpracy i przynależności partnera biznesowego, jego przedstawiciela, beneficjenta rzeczywistego dla osób znaczących politycznie;

6.1.7. dane otrzymane i/lub powstałe w trakcie wykonywania obowiązków przewidzianych przepisami, np. dane, które Pricer24 ma obowiązek przekazać takim organom państwowym jak organy podatkowe, sądy, organy ścigania itp.;

6.1.8. dane komunikacyjne i dane urządzenia, takie jak dane zawarte w wiadomościach, powiadomieniach e-mail, nagraniach wideo, zdjęciach i/lub nagraniach audio, a także innego rodzaju dane dotyczące wymiany informacji i interakcji zbierane podczas komunikacji z Podmiotem (w tym m.in. korzystanie z zgody udzielonej Pricer24) oraz organizowania wydarzeń lub komunikacji z Podmiotem danych, a także danych związanych ze stroną internetową Pricer24 (w tym logowania do System);

6.1.9. dane zawodowe, w szczególności dane dotyczące wykształcenia lub działalności zawodowej, zawarte w książeczce pracy, dyplomie ukończenia studiów; informacja o posiadaniu specjalistycznej wiedzy lub przechodzeniu szkolenia (w razie potrzeby, w zależności od wymagań kwalifikacyjnych na danym stanowisku); informacja o dostępności kategorii kwalifikacji (stopień, klasa itp.);

6.1.10. dane osobowe szczególnej kategorii, np. dane dotyczące przydatności kandydata na wolne stanowisko; informacje o cechach biznesowych i osobistych, wskazane w CV złożonym w momencie zatrudnienia (w szczególności dotyczące cech charakteru, osobistych zainteresowań, nawyków); informacje o stanie zdrowia (przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji stosunków pracy oraz w celu zapewnienia wymogów przepisów prawa w zakresie ochrony pracy).

6.2. Pricer24 nie przetwarza Danych osobowych dotyczących pochodzenia rasowego, etnicznego i narodowego, przekonań politycznych, religijnych lub światopoglądowych, członkostwa w partiach i/lub organizacjach politycznych, związkach zawodowych, organizacjach religijnych lub organizacjach publicznych o orientacji światopoglądowej, wyrokach skazujących, a także danych, dotyczących zdrowia, życia seksualnego, danych biometrycznych lub genetycznych. Pricer24 nie jest pozbawiony prawa do przetwarzania takich Danych osobowych, jeżeli przetwarzanie to następuje pod warunkiem wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą, jednoznacznej zgody na przetwarzanie tych danych oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

7. Środki ochrony Danych osobowych

7.1. Aby chronić Dane osobowe Podmiotu danych, Pricer24 stosuje różne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych przed nieupoważnionym ujawnieniem, dostępem, przypadkową utratą, niezgodnym z prawem przetwarzaniem, usunięciem, bezprawnym zniszczeniem (na przykład szyfrowanie danych, sprzęt zapobiegający włamaniom, hasła zabezpieczające itp.).

7.2. Pricer24 podejmuje działania mające na celu zapewnienie ochrony Danych osobowych na wszystkich etapach ich przetwarzania. Pricer24 samodzielnie ustala listę i skład środków mających na celu bezpieczeństwo przetwarzania Danych osobowych.

7.3. Dane osobowe są dostępne dla ograniczonej liczby pracowników i wykonawców Pricer24 zaangażowanych Podmiotów przetwarzających dane osobowe, które potrzebują ich do wykonywania odpowiednich funkcji/zadań służbowych i które mają obowiązkowe wymagania dotyczące poufności.

7.3.1. Każda z tych osób ma dostęp wyłącznie do tych Danych osobowych (ich części) Podmiotu danych, które są dla niej niezbędne w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, służbowych lub pracowniczych.

7.3.2. Wszystkim pozostałym pracownikom Pricer24 przysługuje pełna informacja wyłącznie w zakresie ich własnych Danych osobowych.

7.3.3. W przypadku zwolnienia pracownika Pricer24, który miał dostęp do Danych osobowych, lub jego przeniesienia na inne stanowisko, które nie wiąże się z pracą z Danymi osobowymi Podmiotu danych, podejmowane są działania mające na celu uniemożliwienie takiej osobie dostępu do Danych osobowych, wówczas dokumenty i inne nośniki zawierające Dane osobowe Podmiotu danych, są przekazywane innemu pracownikowi Pricer24. Za datę pozbawienia prawa dostępu do Danych osobowych i ich przetwarzania uważa się datę zwolnienia pracownika Pricer24 lub datę przeniesienia na stanowisko, wykonywanie obowiązków na którym nie jest związane z przetwarzaniem Danych osobowych.

7.4. Pracownicy Pricer24 przetwarzający Dane osobowe zobowiązani są do:

7.4.1. Korzystania z Danych osobowych wyłącznie w związku z obowiązkami zawodowymi, urzędowymi lub pracowniczymi, zapobiegania utracie Danych osobowych lub ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

7.4.2. Niedopuszczania do ujawnienia w jakikolwiek sposób Danych osobowych powierzonych im lub które stały się znane w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, służbowych lub pracowniczych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez przepisy prawne. Jednocześnie taki obowiązek obowiązuje po rozwiązaniu przez nich stosunku pracy związanego z Danymi osobowymi, za wyjątkiem przypadków ustalonych na poziomie legislacyjnym.

8. Przekazanie/ujawnianie/rozpowszechnianie Danych osobowych

8.1. Pricer24, jako Właściciel danych, może przekazywać Dane osobowe osobom, którym Pricer24 ma prawo je ujawnić (np. Osobom przetwarzającym dane osobowe, dostawcom usług prawnych itp.) lub ma obowiązki wynikające z aktów prawnych lub zawartych umów, z zastrzeżeniem do uzyskania zgody Podmiotu danych. Rozpowszechnianie Danych osobowych bez zgody Podmiotu danych lub osoby przez niego upoważnionej jest dozwolone w przypadkach określonych przez prawo i wyłącznie (jeśli jest to konieczne) w interesie bezpieczeństwa narodowego, dobrobytu gospodarczego i praw człowieka.

8.2. Pricer24 może przekazywać Dane osobowe przede wszystkim następującym odbiorcom:

8.2.1. PRICER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Rzeczpospolita Polska), w tym wszystkim ich przedstawicielstwom i oddziałom w dowolnym kraju na świecie, ich osobom upoważnionym i beneficjentom rzeczywistym, jeżeli odpowiednie procesy są związane z przetwarzaniem Danych osobowych Podmiotu danych lub w innych przypadkach, w których pozwalają na to normatywne akty prawne;

8.2.2. instytucjom i urzędnikom, w tym m.in. organom nadzorczym, podatkowym i organom ścigania, osobom wykonującym orzeczenia, notariuszom, organom sądowym, instytucjom pozasądowego rozstrzygania sporów;

8.2.3. instytucjom kredytowym i finansowym, dostawcom usług ubezpieczeniowych, stronom trzecim zaangażowanym w operacje, obliczenia i raportowanie;

8.2.4. doradcom finansowym i prawnym, audytorom;

8.2.5. dostawcom systemów informatycznych i baz danych;

8.2.6. dostawcom usług windykacyjnych, cesjonariuszom, zarządcom masy upadłościowej;

8.2.7. innym osobom i dostawcom związanym ze świadczeniem usług Pricer24 w postaci dostawców usług informatycznych, telekomunikacyjnych, archiwizacyjnych, pocztowych itp.

8.3. Pricer24 nie przekazuje Danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego regularnie i systematycznie, jednakże Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Podmioty przetwarzające dane osobowe zlokalizowane w tych krajach (np. przez twórców rozwiązań technicznych lub dostawców usług). Jednocześnie w trakcie przekazywania Danych osobowych Pricer24 zapewnia procedury przewidziane w aktach prawnych w celu zapewnienia poziomu przetwarzania i ochrony Danych osobowych.

9. Przechowywanie/usuwanie/niszczenie Danych osobowych

9.1. Przechowywanie przez Pricer24 Danych osobowych Podmiotu danych wiąże się z działaniami zapewniającymi ich integralność i odpowiedni sposób dostępu do nich.

9.2. Dane osobowe Podmiotu danych przechowywane są przez okres przewidziany przepisami prawa lub określony zgodą Podmiotu danych na przetwarzanie Danych osobowych.

9.3. Pricer24 nie przechowuje Danych osobowych przez okres dłuższy, niż jest to konieczne dla odpowiedniego celu przetwarzania Danych osobowych lub przez okres dłuższy niż wynika to z aktów prawnych.

9.4. Okres przechowywania Danych osobowych zależy od celu, w jakim Dane osobowe zostały pozyskane oraz od tego, czy taki okres przechowywania przewidziany jest w regulacyjnych aktach prawnych.

9.5. Pricer24 określa termin przetwarzania Danych osobowych, biorąc pod uwagę m.in. datę zakończenia stosunku biznesowego, wycofania przez Podmiot danych zgody na przetwarzanie Danych osobowych oraz ustawowy okres, w którym Pricer24 lub Podmiot danych może realizować swój prawnie uzasadniony interes (np. zgłosić sprzeciw i reklamację lub złożyć pozew).

9.6. Pricer24 usuwa/niszczy Dane osobowe w sposób i w przypadkach określonych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są niszczone w sposób wykluczający możliwość dalszego ich odnawiania.

10. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

10.1. Pricer24 nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji w stosunku do Podmiotu danych.

11. Pliki cookies

11.1. Pricer24 wykorzystuje pliki cookies na swojej stronie internetowej.

12. Prawa Podmiotu danych

12.1. Zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, Podmiotowi danych przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych osobowych:

12.1.1. otrzymywać potwierdzenie przetwarzania przez Pricer24 Danych osobowych Podmiotu danych, a także w przypadku przetwarzania mieć do nich dostęp i otrzymywać treść takich Danych osobowych;

12.1.2. żądać poprawienia (zmiany) Danych osobowych Podmiotu danych, jeżeli są one nieodpowiednie, niekompletne, nierzetelne lub nieprawidłowe (Podmiot danych nie ma prawa żądać poprawienia lub uzupełnienia nagrań wideo, gdyż zostanie to uznane za sfałszowanie lub zniekształcenie informacji);

12.1.3. wnosić uzasadnione żądanie usunięcia (zniszczenia) Danych osobowych przez Pricer24 lub Podmioty przetwarzające dane osobowe, jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub są nierzetelne;

12.1.4. ograniczać przetwarzanie Danych osobowych Podmiotu danych;

12.1.5. wnosić sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych Podmiotu danych, jeżeli przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionych interesach PRICER24 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Rzeczpospolita Polska), w tym wszystkich jej przedstawicielstw i oddziałów w dowolnym kraju na świecie;

12.1.6. otrzymywać Dane osobowe przekazane Pricer24 przez Podmiot danych i przetworzone na podstawie zgody lub wykonania umowy w strukturyzowanej formie w jednym z najczęściej używanych formatów elektronicznych i w miarę możliwości przekazywać te Dane osobowe innemu usługodawcy (prawo do przenoszenia danych);

12.1.7. wycofać zgodę Podmiotu danych na przetwarzanie Danych osobowych;

12.1.8. wiedzieć o źródłach gromadzenia, lokalizacji swoich Danych osobowych, wydawać odpowiednie instrukcje dotyczące uzyskania tych informacji osobom upoważnionym;

12.1.9. otrzymywać informację o warunkach udostępnienia Danych osobowych, w szczególności informacje o podmiotach trzecich, którym przekazywane są Dane osobowe Podmiotu danych;

12.1.10. zastosować środki prawne w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;

12.1.11. inne prawa określone w normatywnych aktach prawnych.

12.2. Prawa Podmiotu danych określone w punkcie 12.1 Polityki prywatności przysługują w przypadku, gdy przetwarzanie Danych osobowych nie wynika z obowiązków Pricer24 nałożonych na niego przez akty regulacyjne i prawne. 12.3. Aby zapobiec nieuzasadnionemu udostępnieniu Danych osobowych Podmiotu danych podmiotom trzecim, Pricer24 realizuje uprawnienia Podmiotu danych na podstawie pisemnego wniosku, po uprzednim zidentyfikowaniu Podmiotu danych.

12.4. Wniosek może być złożony na jeden z poniższych sposobów (dane kontaktowe Pricer24 dostępne są na jej stronie internetowej):

12.4.1. wysyłając na adres e-mail Pricer24;

12.4.2. poprzez przesłanie pisemnego wniosku na adres siedziby Pricer24, ze wskazaniem adresu pocztowego, na który należy przesłać odpowiedź. Odpowiedź na taki wniosek zostanie udzielony wyłącznie listem poleconym na podany adres pocztowy.

12.5. Odpowiedź na żądanie Podmiotu danych zostanie sporządzona nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. Jeżeli zajdzie taka potrzeba z przyczyn obiektywnych, termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące.

12.6. W niektórych przypadkach przewidzianych przepisami Pricer24 nie jest uprawniony do udzielania Podmiotowi danych informacji o przetwarzaniu Danych osobowych.

12.7. Pricer24 ma prawo odmówić spełnienia wymagań określonych we wniosku Podmiotu danych, jeżeli Podmiot danych bezzasadnie odmówi podania swoich danych identyfikacyjnych.

12.8. Pricer24 zastrzega sobie prawo do nieujawniania Danych osobowych, w tym Danych osobowych uzyskanych podczas monitoringu wizyjnego, w przypadkach gdy takie udostępnienie:

12.8.1. wpływa na inne Podmioty danych i nie ma technicznych możliwości udostępnienia Danych osobowych bez naruszenia praw innych Podmiotów danych;

12.8.2. ze względu na swój rozmiar lub złożoność wymaga ona nadmiernego czasu, personelu lub zasobów finansowych.

12.9. Podmiot danych może wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Danych osobowych przez Pricer24 do Rzecznika praw człowieka Rady Najwyższej Ukrainy lub do sądu, jeżeli Podmiot danych uważa, że ​​przetwarzanie Danych osobowych Podmiotu danych narusza prawa i interesy Podmiotu danych.

13. Informacje kontaktowe

13.1. W przypadku wątpliwości lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez Pricer24, Podmiot danych ma prawo skontaktować się z Pricer24 wysyłając wiadomość e-mail na adres: hello@pricer24.com.

14. Dostępność i zmiany w Polityce prywatności

14.1. Wszelkie postanowienia niniejszej Polityki prywatności, które zostaną uznane za nielegalne lub niewykonalne w świetle prawa, nie unieważnią żadnego innego postanowienia niniejszej Polityki prywatności.

14.2. Pricer24 ma prawo w każdej chwili jednostronnie wprowadzać do Polityki prywatności zmiany i uzupełnienia. Jest to możliwe między innymi w przypadku zmian w ustawodawstwie lub zmiany profilu działalności gospodarczej lub praktyk biznesowych Pricer24.

14.3. Polityka prywatności ze zmianami dostępna jest na stronie internetowej Pricer24: https://www.pricer24.com.

14.4. Pricer24 zachęca Podmioty danych do okresowego przeglądania Polityki prywatności.