WARUNKI KORZYSTANIA

TERMINY I DEFINICJE

Serwis Pricer24 to oprogramowanie powstałe w wyniku programowania komputerowego w formie usługi opartej na chmurze (zarówno jako całość, jak i jej elementy) hostowane na serwerach zewnętrznych;

Użytkownik to osoba prawna lub fizyczna, która uzyskała prawo do korzystania z Serwisu;

Strona internetowa to strona internetowa Pricer24 znajdująca się w sieci Internet pod adresem http://my.pricer24.com/;

Godziny – godziny konsultacji są liczone na podstawie wewnętrznych procedur naliczania Pricer24 i zaokrąglane do 30 minut, jeśli są krótsze.

Usługi dodatkowe to usługi, które mogą być świadczone Użytkownikowi zgodnie ze specjalnymi ustaleniami Stron zawartymi w wykazie i cenach określonych w aneksie;

Treść to wszelkie informacje wprowadzone lub przesłane przez Użytkownika do Serwisu lub przekazane przez Użytkownika do Pricer24 w celu przesłania do Serwisu, a także utworzone przez Użytkownika w Serwisie lub dodane przez Pricer24 z otwartych źródeł;

Konto to konto użytkownika w Pricer24, zawierające dane umożliwiające jego identyfikację (imię i nazwisko, adres e-mail, login i hasło);

Profil osobisty to część Strony, do której dostęp osób trzecich jest ograniczony i która umożliwia Użytkownikowi autoryzację w Serwisie i zarządzanie kontem. Do wejścia na profil osobisty używana jest unikalna nazwa (login) i hasło. Profil osobisty tworzony jest w wyniku rejestracji Użytkownika w Serwisie.

Własność intelektualna oznacza wszelkie patenty, wzory użytkowe, prawa do wynalazków, zarejestrowane i niezarejestrowane wzory, wzory użytkowe, znaki towarowe lub usługowe, nazwy handlowe lub firmy, nazwy domen, prawa autorskie oraz prawa pokrewne, prawa do oprogramowania komputerowego, informacje poufne we wszystkich przypadkach, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w jakimkolwiek kraju, czy nie, przez cały okres obowiązywania takich praw, w tym wszelkie przedłużenia lub odnowienia warunków takich praw, w tym rejestrację któregokolwiek z nich oraz prawa do ubiegania się o takie same lub podobne lub równoważne prawa w dowolnym miejscu na świecie.

ROCEDURA KORZYSTANIA Z SERWISU

Dostęp do Profilu osobistego następuje po autoryzacji Użytkownika. Autoryzacja odbywa się poprzez podanie loginu i hasła Użytkownika.

Pricer24 ma prawo zabronić używania niektórych loginów oraz ustawić wymagania dotyczące loginu i hasła (długość, dozwolone znaki itp.).

Wszelkie czynności związane z Profilem osobistym dokonane przy użyciu prawidłowych danych uwierzytelniających uważa się za dokonane przez należycie upoważnionego Użytkownika.

Użytkownik ma prawo do pobierania i przechowywania w Serwisie Treści, których łączna objętość nie przekracza maksymalnej objętości miejsca w „chmurze” udostępnionej dla konta Użytkownika.

Pricer24 zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne w kwestiach związanych z funkcjonalnością, cechami działania Serwisu na standardowych konfiguracjach obsługiwanych (popularnych) systemów operacyjnych. Wsparcie techniczne to działania podejmowane przez Pricer24 w granicach i zakresie ustalonych przez Pricer24, mające na celu zapewnienie funkcjonowania Serwisu, obejmujące wsparcie informacyjne i doradcze w zakresie korzystania z Serwisu.

Służba wsparcia technicznego zapewnia wsparcie informacyjne i doradcze w godzinach pracy: Poniedziałek-piątek od 9:00 do 18:00 CET.

INNE WARUNKI

Użytkownik jest odpowiedzialny za: a) zachowanie poufności hasła i konta; b) wyznaczenie osób, którym zostanie przyznany dostęp do konta. Użytkownik zgadza się, że Pricer24 nie ponosi odpowiedzialności za wewnętrzne zarządzanie Serwisem przez Użytkownika i że Pricer24 działa jedynie jako podmiot przetwarzający dane.

Serwis jest udostępniany do użytku „tak jak jest”. Pricer24 nie udziela Użytkownikowi żadnej gwarancji co do zgodności Serwisu z celem i oczekiwaniami Użytkownika.

Pobieranie lub inne wykorzystanie plików za pośrednictwem Serwisu odbywa się według własnego uznania i na ryzyko Użytkownika.

Pricer24 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia systemu komputerowego Użytkownika, utratę danych lub inne szkody powstałe w wyniku takich działań.